دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : منصور   وثوقی عابدینی

پست الکترونیکی : m-abedini@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معدن شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه زمین شناسی

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1372/03/11

منصور وثوقی عابدینی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^